Algemene Voorwaarden Merchandise

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Voorwaarden: De onderstaande algemene voorwaarden.
1.2 Leverancier: Virtual Stars, gevestigd te Teteringen.
1.3 Afnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de leverancier een overeenkomst heeft gesloten of daarover in onderhandeling is, dan wel door wie bij de leverancier een bestelling of aanvraag is gedaan c.q. aan wie de leverancier een aanbieding of offerte heeft gedaan.
1.4 Partijen: de leverancier en de afnemer.
1.5 Overeenkomst: de overeenstemming tussen de leverancier en de afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, zoals bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden, waarbij de leverancier zich verplicht, met toepasselijkheid van de bepalingen die opgenomen zijn in deze voorwaarden, bepaalde producten dan wel bepaalde diensten te leveren en de afnemer zich daar tegenover verplicht tot het verrichten van een betaling dan wel een prestatie.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Virtual Stars
Hoeveneind 28
4847 AK Teteringen;
Telefoonnummer: 06-41994813 maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur
E-mailadres: stars@virtualstars.nl
KvK-nummer: 71314083
Btw-identificatienummer: NL001771543B76
Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de afnemer en de leverancier en haar rechtsopvolgers.
3.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voor goedkeuring zijn ondertekend, door beide partijen.
3.3 Een overeengekomen afwijking zoals bedoeld in artikel 3.2 geldt uitsluitend voor de aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten waarbij deze zijn gemaakt.
3.4 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5 Deze voorwaarden zullen op verzoek door de leverancier worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen via internet, Virtual Stars - Algemene Voorwaarden Merchandise
3.6 De leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de afnemer of op de website van de leverancier en niet voor depot van de wijziging bij de griffie van de rechtbank dan wel bij de Kamer van Koophandel.
Artikel 4 - Nietigheid of vernietiging van de voorwaarden 
4.1 Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst, laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.
4.2 In geval van nietigheid of vernietiging zoals bedoeld in artikel 4.1 zullen partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het geding zo goed mogelijk benadert.
Artikel 5 - Aanbiedingen, offertes 
5.1 Alle aanbiedingen en offertes van de leverancier, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
5.2 Aanbiedingen en offertes van de leverancier zijn geldig tot 10 werkdagen na dagtekening. Na verloop van deze termijn kan door de afnemer geen beroep meer worden gedaan op de aanbieding dan wel offerte, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen en door beide partijen voor goedkeuring is ondertekend.
Artikel 6 - Totstandkoming overeenkomst 
6.1 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling of aanvraag door de afnemer bij de leverancier en de aanvaarding door de leverancier hiervan. Door de mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag aanvaardt de afnemer deze leveringsvoorwaarden.
6.2 De leverancier behoudt zich het recht voor per afnemer, bestelling of levering een kredietlimiet in te stellen. De leverancier behoudt zich voorts te allen tijde het recht voor niet tot levering over te gaan in geval van overschrijding van een gesteld kredietlimiet.
6.3 Virtual Stars heeft auteursrecht op de gemaakte T-shirts.
6.4 Virtual Stars is niet verantwoordelijk voor foutieve doorgeven maatseries door afnemer.
Artikel 7 - Prijzen 
7.1 Alle prijzen van diensten en producten van de leverancier, zijn vrijblijvend en binden de leverancier niet.
7.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele andere kosten zoals bijvoorbeeld verzendkosten en administratiekosten. Eventueel door de leverancier aan de afnemer te verstrekken kortingen worden berekend over de prijs exclusief BTW en exclusief andere kosten zoals bijvoorbeeld verzendkosten en administratiekosten.
7.3 Op basis van de Wet op de Vaste Boekenprijs en de daarbij behorende Algemene maatregel van bestuur, stelt de uitgever de consumentenprijs van het boek vast. Partijen zijn gehouden aan de geldende wettelijke bepalingen van deze Wet op de Vaste Boekenprijs.
7.4 De leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen.
7.5 De leverancier verplicht zich de tariefswijzigingen zo spoedig mogelijk mee te delen aan de afnemer.
Artikel 8 - Levering
8.1 De leverancier is niet verplicht in te gaan op een verzoek van de afnemer tot directe levering van zijn producten.
8.2 De leverancier is gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.3 De door de leverancier opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij leverancier en afnemer op schriftelijke wijze anders overeenkomen.
Artikel 9 - Transport
9.1 Bij verzending van producten door de leverancier is de leverancier gerechtigd de kosten hiervan bij de afnemer in rekening te brengen.
9.2 In het geval van artikel 9.1 is het transport voor risico van de leverancier.
9.3 Indien de afnemer zelf zorgdraagt voor het transport van producten, is het transport voor rekening en risico van de afnemer.
Artikel 10 - Retouren
10.1 Het retourneren van producten door de afnemer aan de leverancier is uitgesloten, tenzij de leverancier hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling toestemming heeft verleend.
10.2 De kosten voor retourneren zoals beschreven in artikel 10.1 komen voor rekening van de afnemer.
10.3 Retournering van misdrukken en/of beschadigde producten is slechts mogelijk indien de afnemer binnen 10 werkdagen na ontvangst van het betreffende product hiervan melding maakt bij de leverancier met als doel een retourakkoord te verkrijgen. De leverancier hoeft niet akkoord te gaan met retournering van beschadigde producten indien de beschadiging niet voor zijn rekening en risico komt.
Artikel 11 - Betaling, eigendomsvoorbehoud 
11.1 Betalingen dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij op schriftelijke wijze anders overeengekomen.
11.2 Indien op kortere termijn betaling plaatsvindt kan hieraan geen recht op korting worden verleend, tenzij de leverancier hiermee vooraf schriftelijk akkoord gaat.
11.3 De afnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten, behalve voor zover de opschorting geschiedt op het deel van de factuur dat betrekking heeft op misdrukken en/of beschadigde producten zoals bedoeld in artikel 10.3.
11.4 Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier zonder enige nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt. Indien de afnemer in gebreke blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag, tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitenrechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag en van de eventuele kosten, zulke onverminderd het recht van de leverancier om de werkelijk geleden schade te vorderen.
11.5 Iedere overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn geeft de leverancier de bevoegdheid zijn verplichtingen aan de afnemer onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten en/of van de afnemer een naar zijn oordeel genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen. De leverancier heeft dezelfde rechten indien hij goede grond heeft te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.
11.6 Geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat volledige betaling van al haar vorderingen ter zake van de geleverde of te leveren zaken heeft plaatsgevonden. Het risico ter zake van de geleverde zaken gaat reeds op het moment van aflevering op de afnemer over.
Artikel 12 - Beëindiging 
12.1 Eenzijdige annulering door de afnemer is ongeldig, tenzij de leverancier zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart en uitsluitend indien de afnemer de door de leverancier gemaakte kosten vergoedt.
12.2 De overeenkomst eindigt onmiddellijk en zonder voorafgaande opzegging in geval van overlijden van de afnemer die een natuurlijk persoon is en in geval van overlijden van de directeur/eigenaar van de afnemer die een eenmans-BV is. De overeenkomst eindigt voorts onmiddellijk en zonder voorafgaande opzegging in geval van stillegging, liquidatie en aanvraag van surseance van betaling dan wel faillissement van een der partijen.
12.3 In de gevallen zoals genoemd in artikel 12.2 wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) direct opeisbaar.
12.4 Indien naar de mening van één der partijen de andere partij toerekenbaar tekortschiet en de tekortschietende partij in gebreke blijft zijn verplichtingen alsnog behoorlijk na te komen binnen vijftien (15) dagen nadat de andere partij daar schriftelijk om heeft verzocht, kan de overeenkomst door de partij die niet tekortschiet geheel of gedeeltelijk worden opgezegd dan wel worden ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien de bijzondere aard of geringe betekenis daarvan de opzegging dan wel ontbinding met de daaraan verbonden gevolgen niet rechtvaardigt.
12.5 De leverancier is gerechtigd te overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel te ontbinden indien de afnemer schade veroorzaakt dan wel afbreuk doet aan de reputatie, het merk, de naam en/of het aanzien van de uitgever dan wel de auteur(s) met wie zij een relatie heeft.
Artikel 13 - Overdracht 
13.1 De leverancier is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de afnemer plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij wat betreft de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van de leverancier treedt.
Artikel 14 - Privacy en vertrouwelijkheid
14.1 De partijen staan ervoor in dat de ontvangen informatie voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij, zorgvuldig en vertrouwelijk zal worden behandeld en niet aan derden zal worden verstrekt of ter inzage zal worden gegeven zonder voorafgaande toestemming van de partij van wie de informatie afkomstig is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
14.2 De leverancier is bevoegd gegevens vast te leggen van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst en of om haar van informatie te voorzien over (de producten van) de leverancier en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. De leverancier respecteert de privacy van de afnemer en zal de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor zover nodig zal de registratie van gegevens van de afnemer bij het College Bescherming Persoonsgegevens plaatshebben. Mocht de afnemer geen prijs stellen op de in dit artikel genoemde informatieverschaffing, dan kan dit schriftelijk worden gemeld aan de leverancier.
Artikel 15 - Aansprakelijkheid
15.1 De leverancier is niet aansprakelijk voor enige door de afnemer of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de leverancier of tenzij partijen contractueel anders zijn overeengekomen. 15.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor enige door de afnemer of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door de leverancier aan de afnemer geleverde informatie.
15.3 Indien en voor zover op de leverancier enige aansprakelijkheid jegens de afnemer mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot ten hoogste het bedrag van de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW). Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade van de afnemer. 15.4 De in bovenstaande leden voor de leverancier zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van zijn ondergeschikten, ieder ander die door hem in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie hij geleverde zaken betrekt.
15.5 Indien de leverancier terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de afnemer dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de afnemer hem ter zake volledig vrijwaren.
Artikel 16 - Overmacht 
16.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming van een van partijen die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Zodanige tekortkomingen van de leverancier geven de afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel op enige vorm van schadevergoeding. 16.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de leverancier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan de afnemer en zulks zonder dat de leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Artikel 17 - Intellectuele eigendomsrechten 
17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door de leverancier uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij de leverancier of de door de leverancier vertegenwoordigde auteurs. Voorzover niet uitdrukkelijk door de leverancier of bij wet toegestaan, mag niets uit de door de leverancier uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.
17.2 Het is de afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.
Artikel 18 - Adreswijziging 
18.1 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de afnemer zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk en tenminste tien werkdagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging aan de leverancier door te geven.
Artikel 19 - Geschillen 
19.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
19.2 Virtual Stars Shop heeft auteursrecht.